گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما، گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرزوست

چیزی که دنبالشی اینجا نیست، می‌ریم به صفحه نخست.